colorlogo

ศูนย์ฝึกอบรม กองบัญชาการตำรวจนครบาล

TRAINING CENTER OF METROPOLITAN POLICE BUREAU

ศูนย์ฝึกอบรม กองบัญชาการตำรวจนครบาล

ประกาศผลคะแนนการสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจ เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 45 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *