colorlogo

ศูนย์ฝึกอบรม กองบัญชาการตำรวจนครบาล

TRAINING CENTER OF METROPOLITAN POLICE BUREAU

ศูนย์ฝึกอบรม กองบัญชาการตำรวจนครบาล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ผังที่นั่งสอบ อาคาร และห้องสอบ/แถวสอบ
การทดสอบความรู้ข้าราชการตำรวจ ในการทดสอบความรู้สำหรับหัวหน้าสถานีตำรวจหรือ หน่วยงานสอบสวน
และการทดสอบความรู้เพื่อทดแทนประสบการณ์งานสอบสวน
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑
หน่วยทดสอบ กองบัญชาการตำรวจนครบาล

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *