colorlogo

ศูนย์ฝึกอบรม กองบัญชาการตำรวจนครบาล

TRAINING CENTER OF METROPOLITAN POLICE BUREAU

ศูนย์ฝึกอบรมกองบัญชาการตำรวจนครบาล

ประกาศกองบัญชาการตำรวจนครบาล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต ในการรับสมัครและ คัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตร วิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. ๒๕๖๕

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *