colorlogo

ศูนย์ฝึกอบรม กองบัญชาการตำรวจนครบาล

TRAINING CENTER OF METROPOLITAN POLICE BUREAU

ศูนย์ฝึกอบรม กองบัญชาการตำรวจนครบาล

Author name: mptcadmin

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ผังที่นั่งสอบ อาคาร และห้องสอบ/แถวสอบ การทดสอบความรู้ข้าราชการตำรวจ ในการทดสอบความรู้สำหรับหัวหน้าสถานีตำรวจหรือ หน่วยงานสอบสวน และการทดสอบความรู้เพื่อทดแทนประสบการณ์งานสอบสวน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ หน่วยทดสอบ กองบัญชาการตำรวจนครบาล

ประกาศผลคะแนนการสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจ เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 45 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

คำกล่าวผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2566

เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2566 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติฝากถึงข้าราชการตำรวจ ย้ำไม่ต้องดูแล ผบ.ตร. ไม่ต้องดูแลผู้บังคับบัญชา ให้อุทิศเวลาเพื่อพี่น้องประชาชน และให้คำมั่นประชาชน ในยุคของตน จะดูแลประชาชนให้ดีที่สุด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ผังที่นั่งสอบ อาคาร และห้องสอบ/แถวสอบ การทดสอบความรู้ข้าราชการตำรวจ ในการทดสอบความรู้สำหรับหัวหน้าสถานีตำรวจหรือหน่วยงานสอบสวน และการทดสอบความรู้เพื่อทดแทนประสบการณ์งานสอบสวนของ ตร.ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ประกาศกองบัญชาการตำรวจนครบาล เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2565 สายสอบ นสต.2 ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ประกาศกองบัญชาการตำรวจนครบาล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง เรียงตามลำดับคะแนน ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ผังที่นั่งสอบ อาคาร และห้องสอบ/แถวสอบ การทดสอบความรู้ข้าราชการตำรวจในการทดสอบความรู้สำหรับหัวหน้าสถานีตำรวจหรือหน่วยงานสอบสวนและการทดสอบความรู้เพื่อทดแทนประสบการณ์งานสอบสวนของ ตร.ประจำปี พ.ศ.2566ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ประกาศกองบัญชาการตำรวจนครบาล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต ในการรับสมัครและ คัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตร วิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๑๐ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๑ พรรษา

วันพุธที่ 26 ก.ค.66 เวลา 07.00 น. พล.ต.ต.นำเกียรติ ธีระโรจนพงษ์ ผบก.ศฝร.บช.น. พร้อม พ.ต.ต.ชนุตม์ ทองอ่อน อาจารย์ (สบ 2) กอจ.ศฝร.บช.น.และ ร.ต.อ.พัฒนา นิ่มอนงค์ ผบ.มว.(สบ 1) ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.บช.น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๑๐ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๑ พรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ บช.น.